ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

 Αναζήτηση από: έως: Κείμενο:

     Ημ/νία
 Συνεδρίασης
Περίληψη Περιγραφή

  23-05-2017 Υπ αριθμ 85 Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Λαυρεωτικής 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  23-05-2017 Υπ αριθμ 84 Τροποποίηση της υπ’αριθμ.77/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λήψη απόφασης για Ορισμό Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Δομής ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002406 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  23-05-2017 Υπ αριθμ 83 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Λαυρεωτικής» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Λαυρεωτικής με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002406 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  23-05-2017 Υπ αριθμ 82 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λήψη απόφασης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  23-05-2017 Υπ αριθμ 81 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 218/2016 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.» περί «Κατάρτισης Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και Οργάνωσης και Υλοποίησης Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  23-05-2017 Υπ αριθμ 80 Λήψη απόφασης για απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του μισθωτή Στριλιγκά Νικόλαο από την παραλία -2ο ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - ΒΕΝΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ- λόγω λήξης της μισθώσεως 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  27-04-2017 Υπ αριθμ 77 Λήψη απόφασης για Ορισμό Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Δομής ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002406 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  27-04-2017 Υπ αριθμ 76 Λήψη απόφασης για Ορισμό Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  27-04-2017 Υπ αριθμ 75 Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου Λαυρεωτικής στην Δημοτική Ενότητα Κερατέας 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  27-04-2017 Υπ αριθμ 74 Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής στην Δημοτική Ενότητα Κερατέας 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  27-04-2017 Υπ αριθμ 73 Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δημοτική Ενότητα Κερατέας 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  27-04-2017 Υπ αριθμ 72 Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Πολεοδομικού Γραφείου στην Δημοτική Ενότητα Κερατέας 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  27-04-2017 Υπ αριθμ 71 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  27-04-2017 Υπ αριθμ 70 Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2017. 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  27-04-2017 Υπ αριθμ 69 Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση και λειτουργία των γραφείων Διοίκησης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Λαυρίου 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  27-04-2017 Υπ αριθμ 68 Λήψη απόφασης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  27-04-2017 Υπ αριθμ 79 Συγκρότηση της Επιτροπής Σφραγίσματος Καταστημάτων για θητεία μέχρι 31/12/2017 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  27-04-2017 Υπ αριθμ 78 Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας για την προσβολή της υπ’ αριθμ. 2070/2016 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  03-04-2017 Υπ αριθμ 67 Ενημέρωση, Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Λαυρεωτικής», δυνάμει του υπ. αριθ. πρωτ. 2226/17-02-2017 εγγράφου, που φέρει την υπογραφή δέκα Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λαυρεωτικής (άρθρο 67 παρ.2 του Ν.3852/2010) 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΔΗ Δ.Σ.
  28-03-2017 Υπ αριθμ 66 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράσταση και την υποβολή υπομνήματος για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής κατά την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης που ασκήθηκε από την υπάλληλο Ειρήνη Πρέκκα (ΑΚ 1104/08.08.2016) στη δικάσιμο της 17ης Μαρτίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη από αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  28-03-2017 Υπ αριθμ 65 Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο) Δήμου Λαυρεωτικής 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  28-03-2017 Υπ αριθμ 64 Λήψη απόφασης για εντολή ενημέρωσης των θιγόμενων από την αποδοχή ενστάσεων Γ’ ανάρτησης Π.Μ. με την διαδικασία των «ατομικών ειδοποιήσεων» Μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη – Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ- ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ» του (πρώην) Δήμου Κερατέας 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  28-03-2017 Υπ αριθμ 63 Κατανομή εισπραχθέντος Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  28-03-2017 Υπ αριθμ 62 Κατανομή εισπραχθέντος Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  28-03-2017 Υπ αριθμ 61 Ψήφιση πρώτης (1ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  28-03-2017 Υπ αριθμ. 60 Έγκριση της πρώτης (1ης) Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
  21-03-2017 Υπ αριθμ. 59 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου έτους 2017 9η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Δ.Σ
  14-03-2017 Υπ αριθμ 58 Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 2/13.02.2017 πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων που αφορά στην εκτίμηση προσκηρωθέντος τμήματος στον οικισμό Λεγραινών του Δήμου Λαυρεωτικής (αριθμ. πρωτ. 5204/13.04.2016 αίτηση Χαρίκλειας Τζουβαλοπούλου) 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
  14-03-2017 Υπ αριθμ 57 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής στο Πρόγραμμα: «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξεις Μαθητείας» του ΥΠ.Π.Ε.Θ και την διάθεση – δέσμευση θέσεων μαθητείας για άνεργους πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ, σύμφωνα με το αρ. 66 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. Α΄/11-06-2016) 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
  14-03-2017 Υπ αριθμ 56 Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής» (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.) του Δήμου Λαυρεωτικής 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Επόμενη >